zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Międzyszkolna Liga Pływacka 2017/2018 regulamin

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PŁYWACKA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1.       CEL LIGI PŁYWACKIEJ

        Popularyzacja pływania wśród młodzieży szkół podstawowych.

        Promowanie uczciwego współzawodnictwa, zgodnie z zasadami rywalizacji fair play.

        Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w zawodach międzyszkolnych.

2.       ORGANIZATOR

        Szkoła Podstawowa nr 51 w Katowicach/UKS Sprint Katowice

3.       WSPÓŁORGANIZATORZY

        Szkoły/kluby biorące udział w Międzyszkolnej Lidze Pływackiej:

-  UKS Orka Lędziny

-  UKS Karlik Katowice

-  UKS Sprint Katowice

-  UKS Wodnik 29 Katowice

4.       MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW LIGI PŁYWACKIEJ

        Baseny pływackie szkół/klubów biorących udział w Międzyszkolnej Lidze Pływackiej.

5.       TERMIN

        Rozpoczęcie rywalizacji styczeń 2019 roku. Zakończenie i podsumowanie rywalizacji czerwiec 2019.

6.       UCZESTNICTWO

         W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, którzy posiadają zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające zgodę na udział w Międzyszkolnej Lidze Pływackiej.

7.       KOSZT UCZESTNICTWA

        300 zł. od zgłoszonej/go szkoły/klubu oraz 10zł. za start w całej lidze od każdego zgłoszonego zawodnika niezależnie od ilości startów w zawodach. Środki pieniężne przeznaczone zostaną na organizację zawodów oraz nagrody dla zawodników i reprezentacji szkół/klubów .

8.       PRZEPISY

-          Zawodnicy startują indywidualnie w następujących kategoriach wiekowych:

-        rocznik 2010 dziewczęta, chłopcy (tylko niektóre konkurencje)

-        rocznik 2010 i młodsi – 2009 dziewczęta, chłopcy (tylko niektóre konkurencje)

-        rocznik 2009 dziewczęta, chłopcy (tylko niektóre konkurencje)

-        rocznik 2008 - 2007 dziewczęta, chłopcy

-        rocznik 2006 – 2004 dziewczęta, chłopcy

POMIMO STARTÓW ŁĄCZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACCH WIEKOWYCH KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA JEST PROWADZONA ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ROCZNIKA

oraz drużynowo w sztafetach.

-          W konkurencjach indywidualnych wyścigi rozgrywane są stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym i zmiennym oraz drużynowo w sztafetach stylem dowolnym i zmiennym.

-          Zawody rozgrywane są seriami na czas oddzielnie w konkurencji dziewcząt i chłopców.

-          Każda szkoła/klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników do każdej konkurencji indywidualnej oraz dowolną liczbę drużyn w konkurencjach sztafetowych z zastrzeżeniem, że ogólna liczba zawodników reprezentujących szkołę/klub podczas danej rundy nie przekroczy 55 zawodników.

Wyjątek stanowią zawody prowadzone na pływalniach, których regulamin określa maksymalną liczbę zawodników przebywających jednocześnie na obiekcie sportowym. W takim przypadku liczbę zawodników przynależną danemu klubowi określa się dzieląc liczbę osób określona w regulaminie obiektu przez liczbę klubów startujących w zawodach. Jeżeli jakiś klub oficjalnie zrezygnuje z części przynależnych mu miejsc w zawodach, zostają one przydzielone pozostałym klubom według zasad opisanych wcześniej.

-          Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie podczas zawodów.

-          Zawodnicy klasyfikowani są oddzielnie w każdej konkurencji i otrzymują punkty za uzyskane miejsce zgodnie z następującą punktacją:

 

-      indywidualnie

I miejsce

- 13 punktów

II miejsce

- 10 punktów

III miejsce

- 8 punktów

IV miejsce

- 7 punktów

V miejsce

- 6 punktów

VI miejsce

- 5 punktów

VII miejsce

- 4 punktów

VIII miejsce

- 3 punktów

IX

- 2 punktów

X

- 1 punktów

XI

- 0 punkty

 

-                drużynowo w sztafetach

I miejsce

- 13 punktów

II miejsce

- 10 punktów

III miejsce

- 8 punktów

IV miejsce

- 7 punktów

V miejsce

- 6 punktów

VI miejsce

- 5 punktów

VII miejsce

- 4 punktów

VIII miejsce

- 3 punktów

IX

- 2 punktów

X

- 1 punktów

XI

- 0 punkty

 

-          Punkty zdobywane przez zawodników w konkurencjach indywidualnych są podliczane, a ich suma decyduje o klasyfikacji indywidualnej zawodników.

-          W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników/zawodniczek identycznej liczby punktów w klasyfikacji indywidualnej po ostatniej edycji, o kolejności decyduje większa liczba punktowanych startów niezależnie od zdobywanych punktów, a następnie większa liczba startów wyżej punktowanych. Jeżeli zawodnicy posiadają taką samą liczbę startów punktowanych oraz zajmowali identyczne pozycje w poszczególnych konkurencjach, wówczas w klasyfikacji indywidualnej zajmują to samo miejsce.

-          Punkty zdobywane przez zawodników w konkurencjach indywidualnych oraz sztafetowych decydują o klasyfikacji drużynowej szkół.

-          Interpretacja przepisów dotyczących poszczególnych konkurencji wg przepisów Polskiego Związku Pływackiego.

9.       ZGŁOSZENIA

         szkoły/kluby uczestniczące w lidze pływackiej zobowiązane są do przesłania w wyznaczonym przez organizatora terminie zgłoszenia opracowanego w programie Pro – Swim Entry Edytor

         zgłoszenia przesłane po terminie podanym w komunikacie organizacyjnym nie będą przyjmowane

         zgłoszenia do zawodów przesyłamy na adres halembiak@poczta.onet.pl

         W DNIU ZAWODÓW DOPUSZCZALNE JEST JEDYNIE SKREŚLENIE ZAWODNIKA Z LISTY STARTOWEJ, NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISANIA ZAWODNIKA WCZEŚNIEJ NIEZGŁOSZONEGO

         skreślenia zawodników do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów

         BŁĘDY W ZGŁOSZENIACH:

         zgłoszenie do innej konkurencji niż planowano zgodnie z rocznikiem i płcią BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY

         zgłoszenie w złym roczniku START PK, BRAK PRZYZNANYCH PUNKTÓW (zawodnicy z roczników 2011 i młodsi startują i są klasyfikowani z rocznikiem 2010)

         zgłoszenie niezgodnie z przynależnością płciową START PK, BRAK PRZYZNANYCH PUNKTÓW

         opracowaniem wyników w programie Pro – Swim Entey Edytor zajmować się będzie Wojciech Halemba  halembiak@poczta.onet.pl

10.    ZOBOWIAZANIA ORGANIZATORA DANEJ RUNDY

-          udostępnia basen pływacki oraz wszelki niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zawodów,

-          zabezpiecza opiekę medyczna podczas zawodów,

-          organizator każdej rundy ustala termin zawodów biorąc pod uwagę ustalone ramy czasowe i informuje o nim organizatora i pozostałe szkoły/kluby biorące udział w lidze pływackiej.

11.    ZOBOWIĄZANIA OPIEKUNÓW/TRENERÓW SZKÓŁ/KLUBÓW

         opiekunowie/trenerzy odpowiadają za bezpieczeństwo zawodników uczestniczących w zawodach

         w dniu zawodów opiekunowie/trenerzy winni posiadać zgodę rodziców każdego zawodnika na udział w danej rundzie Międzyszkolnej Ligi Pływackiej.

         przed rozpoczęciem zawodów kierownik drużyny podpisuje oświadczenie potwierdzające, że posiada zgody rodziców swoich zawodników na udział w danej rundzie Międzyszkolnej Ligi Pływackiej.

         SZKOŁY/KLUBY UCZESTNICZĄCE W LIDZE PŁYWACKIEJ ZOBOWIĄZANE SĄ POTWIERDZIĆ FAKT OTRZYMANIA INFORMACJI O TERMINIE ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW.

12.    NAGRODY

-          Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników (medale, emblematy, dyplomy, itp.) za miejsca od 1 do 9 lub 10 w zależności od ilości zgłoszeń. Medale

-          Medale za udział w Międzyszkolnej Lidze Pływackiej.

-          Nagrody drużynowe (puchary) dla szkół za zajęcie miejsc od I – IV.

13.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-          Dokonanie zgłoszenia zawodników do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

-          Uczestnicy przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie i na koszt własny.

-          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni lub na terenie prowadzenia zawodów.

-          We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem decydować będzie organizator zawodów w porozumieniu z trenerami drużyn biorących udział w zawodach.

 

I RUNDA

UKS ORKA LĘDZINY

LĘDZINY

STYCZEŃ 2019

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

DYSTANS

STYL

KLASA

DYSTANS

STYL

KLASA

25m

dowolny

2010 i młodsi – 2009

25m

dowolny

2010 i młodsi – 2009

50m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2008 – 2007

100m

dowolny

2006 – 2004

100m

dowolny

2006 – 2004

25m

grzbietowy

2010 i młodsi

25m

grzbietowy

2010 i młodsi

50m

grzbietowy

2009

50m

grzbietowy

2009

100m

grzbietowy

2008 – 2007

100m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2006 – 2004

50m

grzbietowy

2006 – 2004

25m

klasyczny

2009

25m

klasyczny

2009

50m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2008 – 2007

100m

klasyczny

2006 – 2004

100m

klasyczny

2006 – 2004

25m

motylkowy

2009

25m

motylkowy

2009

25m

motylkowy

2008 – 2007

25m

motylkowy

2008 – 2007

50m

motylkowy

2006 – 2004

50m

motylkowy

2006 – 2004

SZTAFETA

Istnieje możliwość utworzenia drużyny/drużyn złożonej/złożonych z jednego lub dwóch roczników niezależnie od konfiguracji (tak jak to było dotychczas)

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

4x25m

dowolny

2010 i młodsi – 2009

4x25m

dowolny

2010 i młodsi – 2009

4x50m

dowolny

2008 – 2007

4x50m

dowolny

2008 – 2007

4x50m

dowolny

2006 – 2004

4x50m

dowolny

2006 – 2004

               

 

II RUNDA

UKS KARLIK KATOWICE

KATOWICE – OS. WITOSA

marzec 2019

- termin do ustalenia

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

DYSTANS

STYL

KLASA

DYSTANS

STYL

KLASA

25m

dowolny

2010 i młodsi

25m

dowolny

2010 i młodsi

50m

dowolny

2009

50m

dowolny

2009

100m

dowolny

2008 – 2007

100m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2006 – 2004

50m

dowolny

2006 – 2004

25m

grzbietowy

2010 i młodsi  –2009

25m

grzbietowy

2010 i młodsi  –2009

50m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2008 – 2007

100m

grzbietowy

2006 – 2004

100m

grzbietowy

2006 – 2004

25m

klasyczny

2010 i młodsi  –2009

25m

klasyczny

2010 i młodsi  –2009

50m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2006 – 2004

50m

klasyczny

2006 – 2004

25m

motylkowy

2009

25m

motylkowy

2009

50m

motylkowy

2008 – 2007

50m

motylkowy

2008 – 2007

100m

zmienny

2006 – 2004

100m

zmienny

2006 – 2004

SZTAFETA rocznikowa

Każdy rocznik oddzielnie!!!

z wyjątkiem roczników

2005 i 2004

(w przypadku braku odpowiedniej liczby zawodników z danego rocznika, dopuszcza się utworzenie drużyny/drużyn z zawodników z różnych roczników i zgłoszenie w roczniku starszym)

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

4x25m

dowolny

2010 i młodsi

4x25m

dowolny

2010 i młodsi

4x25m

dowolny

2009

4x25m

dowolny

2009

4x50m

dowolny

2008

4x50m

dowolny

2008

4x50m

dowolny

2007

4x50m

dowolny

2007

4x50m

dowolny

2006

4x50m

dowolny

2006

4x50m

dowolny

2005 – 2004

4x50m

dowolny

2005 – 2004

               

III RUNDA

UKS WODNIK 29 KATOWICE
KATOWICE - KOSTUCHNA

kwiecień/maj 2019

- termin do ustalenia

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

DYSTANS

STYL

KLASA

DYSTANS

STYL

KLASA

25m

dowolny

2010 i młodsi  –2009

25m

dowolny

2010 i młodsi  –2009

50m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2006 – 2004

50m

dowolny

2006 – 2004

25m

grzbietowy

2010 i młodsi  –2009

25m

grzbietowy

2010 i młodsi  –2009

50m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2006 – 2004

50m

grzbietowy

2006 – 2004

25m

klasyczny

2010 i młodsi

25m

klasyczny

2010 i młodsi

50m

klasyczny

2009

50m

klasyczny

2009

100m

klasyczny

2008 – 2007

100m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2006 – 2004

50m

klasyczny

2006 – 2004

25m

motylkowy

2009

25m

motylkowy

2009

50m

motylkowy

2008 – 2007

50m

motylkowy

2008 – 2007

200m

zmienny

2006 – 2004

200m

zmienny

2006 – 2004

SZTAFETA

 

 

SZTAFETA

 

 

4x25m

zmienny

2010 i młodsi  – 2009

4x25m

zmienny

2010 i młodsi  – 2009

4x50m

zmienny

2008 – 2007

4x50m

zmienny

2008 – 2007

4x50m

zmienny

2006 – 2004

4x50m

zmienny

2006 – 2004

               

 

IV RUNDA

UKS WODNIK 29 KATOWICE

TYCHY – PARK WODNY

czerwiec 2019

- termin do ustalenia

DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY

DYSTANS

STYL

KLASA

DYSTANS

STYL

KLASA

25m

dowolny

2010 i młodsi

25m

dowolny

2010 i młodsi

50m

dowolny

2009

50m

dowolny

2009

50m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2008 – 2007

50m

dowolny

2006 – 2004

50m

dowolny

2006 – 2004

25m

grzbietowy

2010 i młodsi

25m

grzbietowy

2010 i młodsi

50m

grzbietowy

2009

50m

grzbietowy

2009

50m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2008 – 2007

50m

grzbietowy

2006 – 2004

50m

grzbietowy

2006 – 2004

25m

klasyczny

2010 i młodsi

25m

klasyczny

2010 i młodsi

50m

klasyczny

2009

50m

klasyczny

2009

50m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2008 – 2007

50m

klasyczny

2006 – 2004

50m

klasyczny

2006 – 2004

25m

motylkowy

2010 i młodsi  –2009

25m

motylkowy

2010 i młodsi  –2009

100m

zmienny

2008 – 2007

100m

zmienny

2008 – 2007

100m

motylkowy

2006 – 2004

100m

motylkowy

2006 – 2004

SZTAFETA MIESZANA

- obowiązkowo 2 dziewczynki i 2 chłopców (każdy rocznik oddzielnie, z wyjątkiem roczników 2005 i 2004)

4x25m

dowolny

2010 i młodsi

4x50m

dowolny

2009

4x50m

dowolny

2008

4x50m

dowolny

2007

4x50m

dowolny

2006

4x50m

dowolny

2005 – 2004

                   

 

 

 ORGANIZATOR

  Wojciech Halemba