zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Regulaminy obozu

 

REGULAMIN OBOZU
OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁY DUNAJEC 09.02. – 16.02.2019
 
 
1.       Podczas trwania obozu wszystkich obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2.       Uczestnicy obozu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminach: kąpieli, wycieczek pieszych, zajęć na stoku narciarskim, dekalog FIS oraz regulaminach znajdujących się w odwiedzanych obiektach i instytucjach.
3.       Uczestnik obozu ma prawo:
- spokojnie, aktywnie i bezpiecznie wypoczywać
- brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania obozu
- zabierać głos w sprawach programu i organizacji zajęć
- korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych
4.       Uczestnik obozu ma obowiązek:
- szanować godność własną i innych
- dbać o higienę i kulturę osobistą
- dbać o ład i porządek w miejscu zakwaterowania
- przestrzegać ramowego planu dnia
- wykonywać polecenia wychowawców i kierownika, chyba że naruszają one jego godność lub zagrażają bezpieczeństwu
- niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne i urazy wychowawcy lub kierownikowi
- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast powiadomić opiekuna grupy lub osobę dorosła
- Uczestnikom obozu zabrania się:
- samowolnie opuszczać teren ośrodka
- poruszać po drogach bez opieki wychowawcy
- samodzielnie wchodzić do wody (kąpiel może odbywać się wyłącznie za zgodą ratownika i wychowawcy)
- używać otwartego ognia oraz substancji i materiałów łatwopalnych
- palić tytoniu
- spożywać napojów alkoholowych oraz napojów zwierających kofeinę,
- zażywać środków odurzających
5.       Uczestnik obozu za wzorową postawę może otrzymać wyróżnienie w postaci dyplomu lub nagrody rzeczowej.
6.       Uczestnik obozu za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących regulaminów może zostać ukarany upomnieniem, naganą, wysłaniem listu do szkoły i rodziców lub wydaleniem z obozu.
7.       Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
     pozostawione przez uczestnika obozu bez opieki.
 
 
REGULAMIN ZAJĘĆ NA STOKU NARCISARSKIM
OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁY DUNAJEC 09.02. – 16.02.2019
 
1.       Korzystaj wyłącznie ze stoków dobrze przygotowanych zabezpieczanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nie wolno korzystać z tras narciarskich zamkniętych lub źle przygotowanych.
2.       Obowiązkowo należy zapoznać się i stosować regulamin ośrodka narciarskiego.
3.       Grupy dzieci lub młodzieży mogą przebywać na terenie ośrodka narciarskiego wyłącznie pod opieką wychowawcy/instruktora.
4.       Korzystając z ośrodka narciarskiego należy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych, nie wolno: jeździć pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, jeździć na wprost, poza trasą i między drzewami, przecinać trasę wyciągu narciarskiego, zatrzymywać się na środku stoku oraz w miejscach, gdzie jesteśmy niewidoczni dla innych użytkowników ośrodka.
5.       Bezwzględnie należy: jeździć na sprawnym przygotowanym sprzęcie narciarskim oraz w kasku ochronnym, wykonywać polecenia wychowawcy/instruktora i osób obsługujących wyciągi, zachowywać się grzecznie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
6.       W razie kontuzji lub wypadku należy bezzwłocznie poinformować wychowawcę/instruktora o zaistniałej kontuzji lub urazie oraz pozwolić na udzielenie pomocy.
7.       W celu uniknięcia oparzeń słonecznych używać należy specjalnych kremów „na zimę” z wysokim filtrem UV.
8.       Czasami zdarza się, że narciarz jest świadkiem wypadku kogoś innego. Wtedy istotne jest postępowanie ze szczególną rozwagą. Należy wezwać pomoc i w ramach możliwości oraz posiadanej wiedzy zabezpieczyć miejsce wypadku, a po przybyciu służb ratowniczych bezwzględnie wykonywać ich polecenia. PAMIĘTAJ! Numer alarmowy GOPR to 601 100 300.
9.        
DEKALOG FIS
OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁY DUNAJEC 09.02. – 16.02.2019
 
1.      WZGLĄD NA INNE OSOBY _________________________________________
Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.
Komentarz FIS: Narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu, którego używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych (płyty carvingowe lub do wyczynu).
2.      PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY __________________
Każdy narciarz musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.
Komentarz FIS: Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej prędkości, nie zapanowania nad nartami niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz zobowiązany jest poruszać się tak aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Narciarz obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.
3. WYBÓR TORU JAZDY ______________________________________________
Narciarz znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się po niżej na stoku.
Komentarz FIS: Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduje się "przed" lub "niżej". Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.
4. WYPRZEDZANIE ___________________________________________________
Wyprzedzać można i z góry i z dołu i z prawej i z lewej ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
Komentarz FIS: Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.
5. WYJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA _____________________________________
Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu chce znowu ruszyć ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
Komentarz FIS: Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Podstawowym nakazem bezpieczeństwa jest pełne sprawdzenie czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 regułą FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu - w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr "w poprzek lub pod prąd" nurtu ruchu musi tak się zachować aby osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.
6. ZATRZYMYWANIE SIĘ ______________________________________________
Narciarz tylko w razie absolutnej konieczności może zatrzymać się w miejscu zwężenia i złej widoczności. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to jest możliwe.
Komentarz FIS: Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się powinno następować na skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymać w miejscu niewidocznym dla jadących z góry stoku lub zza zakrętu.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE _____________________________________
Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem/brzegiem trasy a w razie złej widoczności powinien zejść z trasy.
Komentarz FIS: Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego - w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.
8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW ISYGNALIZACJI _______________________
Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.
Komentarz FIS: Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM i CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono dla jego dobra i bezpieczeństwa.
9. ZACHOWANIE SIĘ W CZASIE WYPADKU ______________________________
W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.
Komentarz FIS: Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polegać na udzieleniu tzw. pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu (oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.
10. OBOWIĄZEK UJAWNIANIA TOŻSAMOŚCI _______________________________
W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podania swych danych osobowych.
Komentarz FIS: Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązany do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.
 
 
 
REGULAMIN KĄPIELI
OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁY DUNAJEC 09.02. – 16.02.2019
 
 
1.       Korzystaj wyłącznie z pływalni strzeżonych przez ratowników WOPR. Przestrzeganie ich poleceń to podstawowa zasada korzystania z pływalni.
2.       Grupy dzieci lub młodzieży mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką wychowawcy i ratownika.
3.       Zabrania się samodzielnego wchodzenia do wody.
4.       Obowiązkowo należy zapoznać się z regulaminem pływalni.
5.       Kąpiel powinna odbywać się w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Najlepsze warunki do kąpieli panują wtedy, gdy woda ma optymalną temperaturą ok. 27 stopni C.
6.       Nigdy nie wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie,
7.       Należy pamiętać, aby: ocenić swoją kondycję zdrowotną, przed kąpielą skorzystać z natrysku, nigdy nie wchodzić do wody zaraz po zjedzeniu posiłku, NO I PRZEDE WSZYSTKIM NIGDY PRZED WEJŚCIEM DO WODY NIE PIĆ ALKOHOLU.
8.       Korzystając z pływalni pamiętać należy o zachowaniu bezpieczeństwa, nie wolno: biegać, skakać do wody w miejscach niedozwolonych, wpychać do wody innych uczestników zajęć, korzystać ze sprzętu i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, niszczyć sprzętu i urządzeń znajdujących się w obiekcie, łamać regulaminu pływalni.
9.       Będąc na krytej pływalni w szczególności należy: stosować się do regulaminu, wykonywać polecenia ratownika, obsługi pływalni oraz instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia, dbać o mienie wspólne, przed wejściem do wody skorzystać z prysznica.
10.   Przyjemność kąpieli wiąże się także z niezakłócaniem spokoju innym osobom. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort współuczestników trzeba zadbać, aby nie utrudniać innym kąpieli na przykład przez wszczynanie fałszywych alarmów, wbieganie do wody, zaśmiecanie wody i terenu.
11.   Czasami zdarza się, że kąpiący się jest świadkiem wypadku kogoś innego. Wtedy istotne jest postępowanie ze szczególną rozwagą, bo bardzo łatwo można z osoby ratującej stać się ofiarą. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań trzeba sprawdzić, czy w pobliżu są inni ludzie chętni do pomocy, i wezwać służby ratunkowe.
PAMIĘTAJ! Numer alarmowy WOPR to 601 100 100.
 
 
REGULAMIN WYCIECZEK PIESZYCH
OBÓZ NARCIARSKI
BIAŁY DUNAJEC 09.02. – 16.02.2019
  
 
1.        Podczas trwania wycieczki wszystkich obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2.        Uczestnikowi wycieczki nie wolno:
-          samowolnie oddalać się od grupy,
-          swoim zachowaniem narażać siebie i innych na utratę zdrowia lub życia,
-          złym zachowaniem utrudniać wychowawcom i kierownikowi realizację programu wycieczki.
3.        Uczestnik wycieczki ma obowiązek:
-          wykonywać polecenia wychowawców i kierownika,
-          przestrzegać zasad ruchu drogowego
-          niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne i urazy wychowawcy lub kierownikowi,
-          korzystać ze środków transportu w sposób bezpieczny (nie zbliżać się do autobusu lub innego środka transportu zanim ten się zatrzyma, siedzieć podczas jazdy, zachowywać ciszę i spokój w czasie jazdy).
4.        Uczestnik wycieczki powinien zachowywać się kulturalnie oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych.
5.        OGÓLNE ZASADY PORUSZANIA SIĘ W RUCHU PIESZYM
-          Pieszy na drodze jest także uczestnikiem ruchu drogowego, obowiązują go więc określone reguły, zawarte w Prawie o ruchu drogowym.
-          W czasie prowadzonych wycieczek: piesi muszą korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Gdy nie ma chodnika lub pobocza albo możliwości poruszania się po nich, np. z powodu robót drogowych, kałuż itp., dozwolone jest korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów lub z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
-          Przechodząc przez jezdnię, korzystać należy z wyznaczonego przejścia dla pieszych, tzw. zebry.
-          Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych, a także przebiegać przez jezdnię lub przechodzić przez nią w miejscu o ograniczonej widoczności.
-          Podczas przechodzenia nie należy zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby.
-          Kolumna pieszych, z wyjątkiem dzieci w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
-          Obok siebie mogą iść najwyżej cztery osoby, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni.
-          Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Taka kolumna musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
-          Kolumna pieszych w wieku do 10 lat poruszająca się po poboczu lub jezdni ma obowiązek przemieszczania się lewą stroną drogi.
-          Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności: pierwszy i ostatni z idących z lewej strony niosą latarki:
pierwszy ze światłem białym, skierowanym do przodu,
ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.