zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Regulaminy obozu

REGULAMINY

REGULAMIN KĄPIELI

LETNI OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
ŁEBA 01.07. - 15.07.2019
 
1.       Korzystaj wyłącznie z kąpielisk strzeżonych prze ratowników WOPR. Przestrzeganie ich poleceń to podstawowa zasada korzystania z kąpieliska.
2.       Grupy dzieci lub młodzieży mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką wychowawcy i ratownika.
3.       Zabrania się samodzielnego wchodzenia do wody.
4.       Nie wolno kąpać się w portach, na przystaniach, przy zaporach, mostach, ujęciach wody pitnej, w stawach budowlanych, basenach przeciwpożarowych oraz w zbiornikach wodnych niesprawdzonych przez ratowników.
5.       Obowiązkowo należy zapoznać się z regulaminem kąpieliska lub pływalni.
6.       Podczas opalania się pierwszy raz w danym sezonie rozsądnie jest skrócić czas przebywania na plaży do minimum.
7.       Aby wypoczynek był bezpieczny i udany w plażowej torbie powinny się znaleźć: strój kąpielowy, olejek do opalania z odpowiednim do karnacji filtrem UV, ręcznik, czepek, klapki, okulary, woda niegazowana, chustka na głowę lub czapka z daszkiem.
8.       Kąpiel powinna odbywać się w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Najlepsze warunki do kąpieli panują wtedy, gdy woda ma powyżej 180C (optymalna temperatura to 22–250C)
9.       Miejsca przeznaczone do opalania i kąpieli są zawsze wydzielone i sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Bardzo istotne jest przestrzeganie informacyjnych znaków ostrzegawczych, a początkujący pływacy powinni unikać kąpieli w miejscach gwałtownego spadku dna. Kąpielisko jest ograniczone specjalnymi bojami, zróżnicowanymi kolorystycznie zależnie od głębokości wody.
Boje czerwone oznaczają, że nie posiadając karty pływackiej, można poruszać się
tylko do linii przez nie wyznaczonej. Woda ma tam głębokość ok. 1,2–1,3 metra.
To jest najbezpieczniejsze miejsce do kąpieli.
Boje żółte wyznaczają granice kąpieliska. Z tej strefy korzystają wyłącznie dobrzy pływacy. Zawsze należy jednak brać pod uwagę swoje umiejętności pływackie.
10. Nigdy nie wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie,
kiedy jest wywieszona czerwona flaga.
11. Należy pamiętać, aby: ocenić swoją kondycję zdrowotną; przed kąpielą skorzystać z natrysku, a jeżeli go nie ma, ochłodzić wodą kark, klatkę piersiową i głowę; zrobić dłuższą przerwę po wcześniejszej kąpieli; nigdy nie wchodzić do wody po silnym nasłonecznieniu albo zaraz po zjedzeniu posiłku; nie skakać na głowę do nieznanej wody; nie pływać samemu i nie odpływać zbyt daleko;nie wpływać pod pomosty; korzystać ze sprzętu pływackiego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; NO I PRZEDE WSZYSTKIM NIGDY PRZED WEJŚCIEM DO WODY NIE PIĆ ALKOHOLU.
12. Korzystając z pływalni pamiętać należy o zachowaniu bezpieczeństwa, nie wolno: biegać, skakać do wody w miejscach niedozwolonych, wpychać do wody innych uczestników zajęć, korzystać ze sprzętu i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, niszczyć sprzętu i urządzeń znajdujących się w obiekcie, łamać regulaminu pływalni.
13. Będąc na krytej pływalni w szczególności należy: stosować się do regulaminu, wykonywać polecenia ratownika, obsługi pływalni oraz instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia, dbać o mienie wspólne, przed wejściem do wody skorzystać z prysznica.
14. Przyjemność plażowania i kąpieli wiąże się także z niezakłócaniem spokoju innym osobom. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort współuczestników trzeba zadbać, aby nie utrudniać innym kąpieli na przykład przez wszczynanie fałszywych alarmów, wbieganie do wody, zaśmiecanie wody i terenu.
15. Czasami zdarza się, że kąpiący się jest świadkiem wypadku kogoś innego. Wtedy istotne jest postępowanie ze szczególną rozwagą, bo bardzo łatwo można z osoby ratującej stać się ofiarą. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań trzeba sprawdzić, czy w pobliżu są inni ludzie chętni do pomocy, i wezwać służby ratunkowe.
PAMIĘTAJ! Numer alarmowy WOPR to 601 100 100.
  
REGULAMIN WYCIECZEK PIESZYCH
LETNI OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
ŁEBA 01.07. - 15.07.2019
 
1.       Pieszy na drodze jest także uczestnikiem ruchu drogowego, obowiązują go więc określone reguły, zawarte w Prawie o ruchu drogowym.
2.       W czasie prowadzonych wycieczek: piesi muszą korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Gdy nie ma chodnika lub pobocza albo możliwości poruszania się po nich, np. z powodu robót drogowych, kałuż itp., dozwolone jest korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów lub z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
3.       Przechodząc przez jezdnię, korzystać należy z wyznaczonego przejścia dla pieszych, tzw. zebry.
4.       Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych, a także przebiegać przez jezdnię lub przechodzić przez nią w miejscu o ograniczonej widoczności.
5.       Podczas przechodzenia nie należy zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby.
6.       Kolumna pieszych, z wyjątkiem dzieci w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
7.       Obok siebie mogą iść najwyżej cztery osoby, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni.
8.       Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Taka kolumna musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
9.       Kolumna pieszych w wieku do 10 lat poruszająca się po poboczu lub jezdni ma obowiązek przemieszczania się lewą stroną drogi.
10. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności: pierwszy i ostatni z idących z lewej strony niosą latarki:
pierwszy ze światłem białym, skierowanym do przodu,
ostatni ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.
  
REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH
LETNI OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
ŁEBA 01.07. - 15.07.2019
1.       W czasie wypraw rowerowych kierujący rowerem powinien korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym.
2.       Jeśli jest to konieczne, rowerzysta może korzystać z pobocza, a jeżeli to niemożliwe z jezdni.
3.       Rowerzysta korzystający z jezdni powinien jechać prawą stroną blisko jej prawej krawędzi.
4.       Jadąc w grupie rowerzyści jadą „gęsiego” jeden za drugim, zachowując odpowiednie odstępy pozwalające na skuteczne hamowanie w razie nagłego wypadku.
5.       Rowerzyście nie wolno jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
6.       Kategorycznie zabronione jest czepiać się pojazdów.
7.       Na przejeździe dla rowerzystów zabronione jest wjeżdżanie bezpośrednio przed jadący pojazd, zwalnianie lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej przyczyny.
8.       Przejście dla pieszych rowerzysta pokonuje pieszo, prowadząc rower.
9.       Grupa rowerzystów niepełnoletnich może poruszać się po jezdni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
10. Każdy rowerzysta obowiązkowo powinien posiadać kask rowerowy chroniący głowę w razie ewentualnego wypadku.
  
REGULAMIN OBOZU
LETNI OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY
ŁEBA 01.07. - 15.07.2019
 
1.       Podczas trwania obozu wszystkich obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2.       Uczestnicy obozu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w regulaminach: kąpieli, wycieczek pieszych i rowerowych oraz regulaminach znajdujących się w odwiedzanych obiektach i instytucjach.
3.       Uczestnik obozu ma prawo:
- spokojnie, aktywnie i bezpiecznie wypoczywać
- brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania obozu
- zabierać głos w sprawach programu i organizacji zajęć
- korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych
4.       Uczestnik obozu ma obowiązek:
- szanować godność własną i innych
- dbać o higienę i kulturę osobistą
- dbać o ład i porządek w miejscu zakwaterowania
- przestrzegać ramowego planu dnia
- wykonywać polecenia wychowawców i kierownika, chyba że naruszają one jego godność lub zagrażają bezpieczeństwu
- w przypadku zauważenia pożaru natychmiast powiadomić opiekuna grupy lub osobę dorosła
5.       Uczestnikom obozu zabrania się:
- samowolnie opuszczać teren ośrodka
- poruszać po drogach bez opieki wychowawcy
- samodzielnie wchodzić do wody (kąpiel może odbywać się wyłącznie za zgodą ratownika i wychowawcy)
- używać otwartego ognia oraz substancji i materiałów łatwopalnych
- palić tytoniu
- spożywać napojów alkoholowych
- zażywać środków odurzających
6.       Uczestnik obozu za wzorową postawę może otrzymać wyróżnienie w postaci dyplomu lub nagrody rzeczowej.
7.       Uczestnik obozu za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących regulaminów może zostać ukarany upomnieniem, naganą, wysłaniem listu do szkoły i rodziców lub wydaleniem z obozu.
8.       Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika obozu bez opieki.