zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Obóz sportowo - rekreacyjny w Łerbie 2021

Informacja dla rodziców, których dzieci odpoczywają w Łebie.

Wyjazd z Łeby nastąpi dnia 12.08.2021 po śniadaniu, przyjazd na Giszowiec między 17.00 a 18.00. Zmiana przyjazdu spowodowana jest nieścisłością w umowach. Pierwsza wersja przywidywała powrót 12.08.2021, druga 11.08.2021 po kolacji. Po mojej rozmowie z Biurem Óswiata uznano wyższość pierwszej umowy nad drugą. W związku z tym wyjazd nastąpi jak wyżej 12.08.2021 godzina między 17.00 a 18.00. Za nieścisłości serdecznie przepraszamy.

 

Kadra Obozu w Łebie.

 

WAŻNE!!!

UPRZEJMIE PROSIMY O POBRANIE PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW /regulaminów i oświadczenia/ WYDRUKOWANIE I PODPISANIE.

PODPISANE REGULAMINY BĘDĄ WYMAGANE NA ZBIÓRCE W DNIU 01.08.2021.

Dokumenty te można też pobrać z facebooka UKS SPRINT Katowice

https://www.facebook.com/sprintkatowice

 

Dziękujemy!!

Do zobaczenia:)

 

Regulamin obozu.

Podczas trwania obozu wszystkich jego uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 

1. Uczestnicy obozu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w  regulaminach: kąpieli, wycieczek oraz regulaminach znajdujących się w odwiedzanych obiektach i instytucjach.

 

2. Uczestnik obozu ma prawo:

a) spokojnie, aktywnie i bezpiecznie wypoczywać,

b) brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania obozu,

c) zabierać głos w sprawach programu i organizacji zajęć,

d) korzystać ze sprzętu i urządzeń dostępnych na terenie ośrodka wypoczynkowego.

 

3. Uczestnik obozu ma obowiązek:

a) szanować godność własną i innych,

b) dbać o higienę i kulturę osobistą,

c) dbać o ład i porządek w miejscu zakwaterowania,

d) przestrzegać ramowego planu dnia, uczestniczyć we wszystkich organizowanych zajęciach,

e) wykonywać polecenia wychowawców, kierownika obozu oraz instruktorów.

 

4. Uczestnikom obozu zabrania się:

a) samowolnie opuszczać teren ośrodka lub oddalać się od grupy,

b) poruszać po drogach bez opieki wychowawcy,

c) używać otwartego ognia oraz substancji i materiałów łatwopalnych,

d) palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych, zażywać środków odurzających.

 

5. Zasady higieny i zachowania dystansu społecznego:

a) Uczestnik obozu ma obowiązek szczególnie dbać o higienę rąk- myć i dezynfekować ręce przed każdym posiłkiem, przed i po każdym bloku zajęć, po powrocie z wycieczek

b) stosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w odwiedzanych obiektach

c) zachowywać dystans społeczny minimum 1,5m od osób trzecich nienależących do grupy

d) podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować za pomocą płynu antybakteryjnego

e) natychmiast zgłosić do opiekunów objawy złego samopoczucia

f) unikać dotykania twarzy, oczu, nosa, ust dłońmi

 

6. Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

przez Uczestnika obozu bez opieki.

 

7.Uczestnik, za pośrednictwem Zamawiającego (rodziców/opiekunów prawnych), ponosi

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.

 

8. W razie rażącego naruszenia regulaminu przez Uczestnika, Zamawiający (rodzic/opiekun

prawny) zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru Uczestnika z obozu, na własny koszt i we

własnym zakresie.

 

 

…..........................................                                       ..................................….....................

 

data i podpis Zamawiającego                                               data i podpis Uczestnika

            

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM

W TERMINIE 01-12.08.2021 R W OŚRODKU SŁONECZKO W ŁEBIE.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną - podczas kolonii 2021 - przedstawiamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w trakcie epidemii COVID-19 w Ośrodku Wczasowym SŁONECZKO  w  Łebie.

1) Miejscem zakwaterowania jest Ośrodek Wczasowy Słoneczko w Łebie. Obóz prowadzi kierownik kolonii posiadający odpowiednie kwalifikacje wraz z wychowawcami zatrudnionymi .

2) Każdy uczestnik obozu bierze aktywny udział w zajęciach grupowych pod nadzorem wychowawcy.

3) Obozowicz ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, zorganizowania zajęć zgodnie z przygotowanym rozkładem, wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.

4) Obozowicz ma prawo do kontaktu z rodziną w formie telefonicznej w godzinach wyznaczonych przez kierownika. W trakcie zajęć wychowanek ma zakaz korzystania z telefonu.

5) Obozowicz jest zobowiązany do zachowania porządku i czystości w swoim otoczeniu. Dba o bezpieczeństwo własne i innych, zachowuje ostrożność w zabawach, regularnie i dokładnie myje ręce wodą z mydłem oraz dezynfekuje je środkami do dezynfekcji znajdującymi się na terenie ośrodka.

6) Obozowicz nie może samowolnie oddalać się z terenu kolonii.

7) W przypadku uszkodzenia cudzego mienia przez wychowanka jego rodzice ponoszą koszty naprawy.

8) Organizator, kadra wychowawcza i kierownictwo kolonii nie odpowiada za straty związane z zagubieniem lub kradzieżą pieniędzy oraz innych rzeczy wartościowych nie pozostawionych w depozycie u wychowawcy.

9) Do stołówki obozowicze idą z grupą wychowawczą. W jadalni należy zachować ciszę i kulturę spożywania posiłków oraz odpowiedni odstęp od innych grup rówieśniczych.

10) Zabrania się odwiedzin dzieci w trakcie trwania obozu - przekazanie i odebranie dziecka/ młodzieży następuje w specjalnie wydzielonej strefie przez wychowawców .

11) Obozowicz musi posiadać ze sobą odpowiedni zestaw indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) niezbędnych do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

12) Organizator zapewnia zakwaterowanie uczestników zgodnie z wytycznymi MEN, a także wydzielenie izolatek w przypadku zapewnienia izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby.

13) W obozie mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe (wymagane jest od rodziców lub opiekunów prawnych pisemne oświadczenie o stanie zdrowia – zgodnie z zał. 3). Bez takiego oświadczenia nie przyjmujemy dziecka/ młodzieży! Na obóz  nie przyjmujemy dzieci/ młodzieży, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Nie przyjmujemy również dzieci/ młodzież z przewlekłymi chorobami zdrowotnymi.

14) Obozowicz jest przygotowany do stosowania się do procedur, wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny przedstawionych przez wychowawcę poszczególnej grupy w dniu rozpoczęcia obozu.

15) W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), rodzic/opiekun prawny musi niezwłocznie odebrać dziecko z kolonii (zgodnie z zaleceniem MEN – do 12 godz.).

16) Rodzic zgodnie z oświadczeniem (zał. nr 3) wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka przed i w trakcie pobytu.

17) W razie rezygnacji uczestnika z części pobytu z ważnych przyczyn medycznych lub osobistych, istnieje możliwość zwrotu niewykorzystanej części pobytu. Ciężar udowodnienia zwrotu ciąży na osobie ubiegającej się o zwrot (tj. należy przedstawić dokument uprawniający do zwrotu np. kartę informacyjną ze szpitala, zwolnienie lekarskie itd.). Zwrotu dokonuje się za każdą nierozpoczętą dobę. Jeżeli uczestnik wyjedzie z innych powodów np. z tęsknoty za domem, wtedy takiego zwrotu nie będzie.

18) W razie niedostosowania się do zasad panujących w ośrodku i regulaminów przedstawionych w trakcie zebrania przez wychowawców, kierownik może usunąć wychowanka z kolonii.

 

Potwierdzam zapoznanie z powyższym regulaminem i jego akceptację.

….…..….…………………………

czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów/

….…..….…………………………

czytelny podpis uczestnika kolonii

 

OŚWIADCZENIE

 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które będzie uczestniczyło w obozie

 

w Ośrodku Wczasowym Słoneczko w terminie 01-12.08.2021 r. w Łebie.

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w zakresie zajęć, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów Ośrodku Wczasowym Słoneczko w Łebie  i innych dzieci na COVID-19.

3. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników wraz z pracownikami  jak również ich rodzinami. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestniczeniem mojego dziecka w obozie, dowiezieniem i odbiorem dziecka/młodzieży na miejsce zbiórki , tym samym na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

4. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

5. Oświadczam że osoba odprowadzająca moje dziecko a także osoba, która odbierze moje dziecko z obozu jest osobą zdrową, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

6. Oświadczam, że moje dziecko w dniu rozpoczęcia turnusu jest zdrowe, nie ma infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a także nie było podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Ponadto w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), zobowiązuje się niezwłocznie odebrać dziecko z kolonii (zgodnie z zaleceniem MEN – do 12 godz.).

8. Informujemy, że środki dezynfekujące znajdujące się na obiekcie mogą uczulać.

9. Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przez osobę wyznaczoną przez kierownika wypoczynku.

10. Zostałem/am zapoznany/a z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka.

11. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez organizatora, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19 oraz z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od osoby prowadzącej zajęcia.

13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię kierownika lub organizatora obozu.

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia

 

….…..….…………………………

czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów/

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU DZIECI NA OBÓZ W ŁEBIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2021r. (ŚRODA) GODZINA 17.00 - WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW: W RAZIE NIEMOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W ZEBRANIU WSZYSTKIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE DZIECKA, BĘDĄ RÓWNIEŻ ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Wszystkie zaliczki, wpłacone na poczet wyjazdu dziecka na obóz sportowo-rekreacyjny w Łebie, w razie braku możliwości zorganizowania tego wyjazdu (ROZPORZĄDZENIE RZĄDU) będą zwracane w 100%

OBÓZ SPORTOWO - REKREACYJNY W ŁEBIE 2021


ZBIÓRKA NA OBÓZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 13 (SP 51) 01.08.2021 (niedziela)

PRZY SZATNIACH KLAS STARSZYCH

(OD ULICY RADOSNEJ) GODZINA 21 30

- Uprzejmie prosimy o dostarczenie oświadczeń dotyczących stanu zdrowia i zgody na wycieczki autokarowe (dotyczy osób, które tego nie zrobiły)

- Rodzice, którzy nie byli obecni na zebraniu organizacyjnym będą musieli uzupełnić oświadczenie dotyczące RODO

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

ODPRAWA PRZED WYJAZDEM

- uprzejmie prosimy, aby nie parkować na ulicy Radosnej, ponieważ tam będzie musiał się zmieścić autokar

- w tym roku nie będzie możliwości wejścia do szkoły, chyba, że wyjątkowo do toalety - tylko dzieci.

- przed odjazdem będziemy zbierać całą zaległą dokumentację, najważniejsze są karty uczestnika i oświadczenie o stanie zdrowia!!

- jeśli dziecko źle znosi jazdę autem proszę podać środek farmakologiczny w odpowiednim czasie

-zalecane jest ograniczenie odprowadzających dziecko do maksymalnie 2 osób

- osoby odprowadzające dziecko muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed ropoczęciem przez dziecko wypoczynku

- na miejscu zbiórki obowiązuje zasada dystansu społecznego

- po wyczytaniu nazwiska dziecka przez przedstawiciela organizatora, uczestnik wraz z jednym z rodziców / opiekunów podchodzi do autokaru. Rodzic / opiekun umieszcza bagaż dziecka w luku bagażowym autokaru

- przed wejściem uczestnika do autokaru zostanie przeprowadzony pomiar temperatury ciała za pomoc termometru bezdotykowego. Tylko dziecko o prawidłowym odczycie temperatury ciała może zająć miejsce w autokarze. W przypadku jeśli podwyższona temperatura ciała jest uzasadniona określonymi, nie mającymi wpływu na funkcjonowanie dziecka czynnikami, rodzic / opiekun musi posiadać stosowne, potwierdzające ten fakt zaświadczenie lekarskie.

- każdy z uczestników powinien zostać zaopatrzony przez rodziców / opiekunów w indywidualną ochronę nosa i ust - przed wejściem do autokaru uczestnik zakłada ją i dezynfekuje dłonie

PRZEJAZD NA / Z MIEJSCA WYPOCZYNKU

- w autokarze obowiązuje stosowanie indywidualnej ochrony nosa i ust

- przerwy w podróży zostaną ograniczone do niezbędnego minimum i będą organizowane w miejscach o małym natężeniu ruchu

- przed ponownym zajęciem miejsca w autokarze uczestnicy dezynfekują dłonie

ZASADY HIGIENY I OCHRONA OSOBISTA PODCZAS POBYTU NA WYPOCZYNKU

- w miejscu pobytu zostały wdrożone procedury mające na celu ograniczenie zagrożenia epidemiczego (ścieżki bezpieczeństwa, zasady korzystania z urządzeń i sprzętu, zasady podczas spożywania posiłków itp.) - uczestnik zostanie o nich szczegółowo poinformowany przez wychowawcę grupy i jest zobowiązany do ich przestrzegania

- podczas pobytu obowiązuje dezynfekcja dłoni: każdorazowo po powrocie do ośrodka, przed każdym posiłkiem, po korzystaniu z ogólnodostępnej toalety, po korzystaniu ze sprzętu i urządzeń ogólnodostępnych (sprzęt sportowy)

- urządzenia do dezynfekcji dłoni zostaną umieszczone w oznakowanych, ogólnodostępnych miejscach na terenie ośrodka. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka / podopiecznego w małą kieszonkową buteleczkę plastikową (najlepiej z pompką) na płyn do dezynfekcji

- podczas pobytu zalecane jest częste mycie rąk wodą z mydłem przez 30 sekund, tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego (instrukcje mycia rąk są wywieszone we wszystkich toaletach na terenie ośrodka), a szczególnie: po powrocie do pokoju, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu, jeśli ręce są brudne, lepkie itp.

- podczas pobytu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego: wirus przenosi się drogą kropelkową - należy starać się zachować 2 m dystansu od rozmówcy

- należy ograniczyć gesty podawania rąk, obejmowania, przytulania itp.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

- podczas wyjść poza teren ośrodka istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa

-  w uzasadnionych przypadkach podczas wyjść poza teren ośrodka wymagane jest noszenie rękawiczek jednorazowych - decyzje o tym podejmuje kierownik wypoczynku w porozumieniu z wychowawcą grupy; dostęp do rękawiczek jednorazowych zapewnia organizator

ZASADY OGÓLNE DLA UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU

- jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je wyrzucaj

- jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczkę lub przedramieniem a nie dłonią

- nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa

- w miarę możliwości włączniki światła, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca

- podczas wyjść poza teren ośrodka unikaj dotykania elementów infrastruktury publicznej - barierek, przycisków stop, guzików na przejściach dla pieszych itp.

- nie zwilżaj palców by przewrócić kartkę lub otworzyć plastikową torebkę

- regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy

- nie kładź telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach i nie korzystaj z niego podczas jedzenia

- nie jedź niczego bez umycia lub zdezynfekowania rąk, czyli np. "na mieście", nie rozpakowuj batonika czy innego jedzenia żeby je zjeść

- natychmiast poinformuj wychowawcę, jeśli zauważysz u siebie jakieś niepokojące objawy zdrowotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności)

 

 

 

OKW SŁONECZKO - ŁEBA

 

ŁEBA - „królestwo złocistych plaż”. Położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego, który może poszczycić się szerokimi, piaszczystymi plażami, jeziorami w sąsiedztwie lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami.   

Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Słoneczko” - kompleks trzech ogrzewanych budynków, położonych ok. 350 m od plaży, na ogrodzonym, monitorowanym, zagospodarowanym terenie.

 

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

      klimatyzowana stołówka,

      sala gimnastyczna (16 x 9m), sprzęt sportowy,

      sprzęt nagłaśniający do organizacji dyskotek, karaoke,

      4 świetlice z tablicą i TV,

      gabinet pielęgniarki,

      ConsoleRoom z X-box,

      namiot do zajęć rekreacyjnych (z lustrami),

      duży namiot gier (cymbergaje, piłkarzyki),

      stoły do tenisa,

      rowery.

 

NA TERENIE OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ:

      dwa boiska wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis),

      trzy boiska plażowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa),

      mini golf (7 torów),

      trampolina 4 stanowiskowa,

      duży plac zabaw,

      mini park linowy,

      siłownia plenerowa,

      zadaszony krąg ogniskowy,

      Wi-Fi. 

 

CENA 1950 zł.

OBEJMUJE: 

      11 dni pobytu (10 noclegów) w pokojach z łazienką, WIFi (pokoje 4-6 osobowe) (pobyt od śniadania w dniu przyjazdu do kolacji w dniu wyjazdu). Wyjazd 01.08.2021 godzina około 2130Powrót 12.08.2021 ok. godz. 1700

      wyżywienie – śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja. Śniadanie i kolacja bufet, obiad serwowany (formy wydawania posiłków mogą ulec zmianie – zgodnie z aktualnymi na czas pobytu wytycznymi sanitarno-epidemicznymi),

      Przejazd autokarem klasy LUX na trasie Katowice – Łeba – Katowice

      Ubezpieczenie NNW

      Opieka wykwalifikowanej kadry

      pomoc rezydenta w organizacji pobytu,

      opiekę pielęgniarki - podstawowe leki i środki opatrunkowe,

      korzystanie z całego zaplecza sportowego ośrodka,

      animacje czasu wolnego: Neptunalia, spartakiada, gry zespołowe, gry terenowe i podchody, karaoke, konkursy,

do wyboru na miejscu dwie wycieczki: SeanPark Sarbsk (największe fokarium w Polsce), Rodzinny Park Rozrywki ŁEBA PARK, wycieczka WYDMY RUCHAME Łeba,

      wypożyczenie piłek i sprzętu sportowego,

      ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek od 7 lat.

2. Zapisując dziecko na obóz należy wpłacić zaliczkę w wysokości 800 zł gotówką lub na konto 33 1020 2313 0000 3102 0445 2421 z dopiskiem " nazwisko i imię łeba 2021". W razie rezygnacji po 10.04.2021 r. zaliczka przepada. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 01.06.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, z nami nigdy sie nikt nie nudzi...

 INFORMACJE:

Wszelkich informacji na temat Obozu Rekreacyjno - Sportowego w Łebie udzielają: Maria Pawłowska 506184324 oraz Tomasz Halemba 696038271.