UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SPRINT"
+48 793 151 626

Statut

Rozdział 1

Nazwa, Teren działania, Siedziba i Charakter prawny.

Artykuł  1

Uczniowski Klub Sportowy Sprint Katowice , zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, nauczycieli i sympatyków.

Artykuł 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Katowice.
 2. Siedziba Klubu znajduję się przy ul. Przyjaznej 7a, 40-467 Katowice

Artykuł  3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Artykuł 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą  - „ Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

Artykuł 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

Artykuł 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów we wsparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem  funkcji zdrowotnych,
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 7. Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii  zimowych oraz wakacji letnich.

Artykuł 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Artykuł 8

Klub wspiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Artykuł 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających.

Artykuł 10

1.       Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, w której Klub ma swoją siedzibę, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci prze Zarząd Klubu.

2.       Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Artykuł 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.       Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „ Prawo o stowarzyszeniach”,

2.       Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3.       Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4.       Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

Artykuł 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

 

Artykuł 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.       Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2.       Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3.       Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Artykuł 14

Do obowiązku członków Klubu należy:

1.       Branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2.       Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3.       Godne reprezentowanie barw Klubu,

4.       Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

Artykuł 15

Członkostwo w Klubie ustaje przez:

1.       Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2.       Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b)      nie brania udziału w działalności statutowej Klubu w czasie trzech miesięcy,

3.       Działanie na szkodę Klubu,

4.       Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

Artykuł 16

1.       Władzami Klubu są:

a)      Walne Zebranie Klubu,

b)      Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna.

2.       Kadencja władz trwa rok. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Wlanego Zebrania Klubu,

3.       Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Artykuł 17

1.       Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.,

2.       Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest prze Zarząd raz na rok,

3.       Walne Zebranie Sprawozdawczo zwoływane jest przez Zarząd raz na pół roku,

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)       na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 18

1.       Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a)      Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b)      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)       Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

f)       Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g)      Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2.       Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.

3.       W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

Artykuł 19

1.       Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, v-ce Prezesa i Sekretarza,

2.       Zebrania zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.,

3.       Do ważności uchwały Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa, v-ce Prezesa  lub Sekretarza,

4.       W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z v-ce Prezesem i Sekretarzem.

Artykuł 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1.       Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.       Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3.       Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4.       Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.       Przyjmowanie i skreślanie członków,

6.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.       Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

Artykuł 21

1.       Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3.       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Wlanego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Artykuł 22

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu,

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,

3.       Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza,

4.       Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu,

5.       Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b)      Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)       Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)      Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e)      Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Klubu.   

Artykuł 23

1.       Członek Komisji rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

3.       Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Wlanego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Artykuł 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji rewizyjnej – władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i Kary

Artykuł 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody,
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

Artykuł 26

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu –prawo wymierzenia następujących kar:
  1. Upomnienia,
  2. Nagrody,
  3. Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. Wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Wlanego Zebrania Klubu w terminie do 14 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

  

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

Artykuł 27

 1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. Składki członkowskie,
  2. Darowizny i zapisy,
  3. Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
  4. Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5. Inne wpływy.

Artykuł 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, v-ce Prezesa, Sekretarza, dwóch członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

Artykuł 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Artykuł 30

 1. 1.       Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. 2.       Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.